Garantie

* Information relative à la garantie pour la France

- Version française

Information relative à la garantie 

 

Généralités:

La garantie couvre tous les défauts matériels et propres à chaque produit, susceptibles d’apparaître dans des conditions normales d’utilisation. La durée de la garantie est de 24 mois à compter de la date d’achat du produit. Toutes les demandes d’intervention doivent être adressées au revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Conservez en lieu sûr votre preuve d’achat. La garantie ne pourra s’appliquer que sur présentation de la preuve d’achat.

Retournez le produit chez votre revendeur, si possible dans son emballage d’origine. A défaut, assurez-vous d’emballer votre produit de manière appropriée. Les risques de dommages potentiels au cours du transport sont à votre charge. Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuels accessoires accompagnant votre produit, tels que DVD, clés USB, etc.

N’oubliez pas de joindre une description précise du problème rencontré.

Champ d’application:

Nous déterminons si le produit défectueux doit être échangé ou réparé. Les consommables (composants susceptibles d’être changés au cours de la durée de vie du produit) ne sont pas couverts par la présente garantie (voir point 6).

Nous nous réservons le droit de facturer pièces et main d’œuvre pour toute réparation hors de la période de garantie ou conséquence d’une utilisation impropre du produit.

Exclusions de garantie:

Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages causés par des interventions extérieures, négligences, utilisations impropres, modifications, ajouts, utilisations de pièces détachées d’autres marques, mauvaises conditions de transport, emballages impropres au transport ou dommages consécutifs au retour.

Conditions de garantie:

 1. Garantie applicable seulement sur présentation d’une preuve d’achat.
 2. Garantie non applicable sans date d’achat.
 3. Garantie non applicable si le produit a été utilisé de manière impropre ou non conforme aux instructions fournies par le Guide de l’Utilisateur, réparé de manière non conforme à la procédure, ou si la période de garantie est expirée.
 4. Toute demande relative à la garantie, application ou recours, doit être transmise au revendeur.
 5. Les coûts et risques afférents au transport sont à la charge du client.
 6. Batteries, antennes, câbles, boutons, caches de batteries, cassettes et autres accessoires sont exclus de la présente garantie.

* Garantievoorwaarden voor nederland

- Dutch version

Algemeen:

De garantie betreft alle soorten van materiaal- en productschade, die bij normaal gebruik kunnen optreden. De garantietijd bedraagt 24 maanden, die ingaat op de dag bij aankoop van het product. Garantie-aanspraken kunnen enkel met de dealer / retailer waar u het apparaat gekocht heeft afgewikkeld worden. Bewaar het orginele aankoopbewijs goed. Een garantie-anspraak wordt geweigerd als het orgineel aankoopbewijs niet aanwezig is.

Zorg er voor dat uw apparaat in geval van opsturen naar de dealer / retailer in de orginele verpakking zit, is dit niet mogelijk zorg dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Het transportrisico ligt bij u. Als naast het product, met haar accesoires nog andere zaken meegestuurd worden zoals, dvd's, usb's enz., dragen wij hier geen verantwoording voor.
Voeg een duidelijke omschrijving van de klacht bij.

Omvang:

Als uw apparaat onder de door ons aangewezen garantievoorwaarden valt, bepalen wij of uw apparaat gerepareerd of vervangen word. Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product moeten worden vervangen) vallen niet onder de garantie (zie punt 6).

Als bij het repareren geconstateerd word dat het defect buiten de garantie valt of dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik, houden wij het recht om de reparatie en materiaalkosten aan u te factureren.

Uitsluiting:

Schade ontstaan door externe invloeden, achteloze beschadigingen, ongepast gebruik, veranderingen in het apparaat, uitbreidingen, invoeging van vreemde onderdelen, onzorgvuldig transport, slechte vervoersverpakking, of beschadiging bij retourzenden is voor uw eigen risico.

Garantievoorwaarden:

 1. Alleen met geldig aankoopbewijs kunt u een beroep doen op de garantie.
 2. De garantie vervalt wanneer er geen aankoopdatum is vermeld.
 3. De garantieverplichting vervalt indien het apparaat ondeskundig of niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing is gebruikt of door ondeskundige reparatie's die aan het apparaat zijn verricht of zodra de garantie termijn verstreken is.
 4. Klachten dient de koper af te handelen met de winkel of rechtspersoon waar het apparaat gekocht is.
 5. Als u goederen opstuurt dient dit franco en voor uw eigen risico te geschieden.
 6. Batterijen, antenne's, snoeren, knoppen,batterijkleppen, cassettekleppen en andere accessoires vallen buiten de garantie.