Garanti

* Garantiretningslinjer for Danmark

- Dansk version

Garantiretningslinjer

Generelt:

Garantien omfatter alle materiale- og produktdefekter, der kan forekomme ved normal brug. Garantiperioden er 24 måneder fra købsdatoen. Alle garantikrav bør kun rettes til den forhandler/forretning, hvor du købte produktet. Opbevar det originale købsbevis på et sikkert sted. Garantireparationer bliver afvist, hvis der ikke kan forevises et købsbevis.

Returner om muligt produktet til forhandleren/butikken, hvor du købte det, i den originale indpakning, ellers sørg for sikker, passende indpakning. Risikoen for transportskade ligger hos dig. Vi påtager os intet ansvar for medfølgende tilbehør som dvd'er, USB-enheder osv.
Vedlæg en tydelig beskrivelse af problemet.

Omfang:

Vi beslutter, om den defekte enhed bliver ombyttet eller repareret. Sliddele (komponenter, der forventes at blive udskiftet i løbet af produktets levetid) er ikke dækket af denne garanti (se under punkt 6).

I forbindelse med reparationer uden for garantiperioden, eller som er forårsaget af skader på grund af forkert brug, forbeholder vi os ret til at kræve betaling for materiale- og arbejdsomkostninger.

Undtagelse:

Skader forårsaget af ydre påvirkning, forsømmelighed, forkert brug, modifikationer, tilføjelser, brug af reservedele fra tredjepart, uforsigtig transport, dårlig transportindpakning, eller skade under returneringen er dit ansvar.

Garantibetingelser:

 1. Garantien er kun gyldig sammen med købsbeviset.
 2. Der er ingen garanti, hvis købsdatoen ikke er angivet.
 3. Der er ingen garanti, hvis produktet er blevet brugt forkert eller i uoverensstemmelse med brugervejledningen, ved fejlagtige reparationer eller efter garantiperiodens udløb.
 4. Kontakt forhandleren vedrørende garantikrav og klager.
 5. Forsendelse af varer sker for egen beregning og ansvar.
 6. Batterier, antenner, kabler, knapper, batteridæksler, kassetter og andet tilbehør er ikke omfattet af denne garanti.

* Garantievoorwaarden voor nederland

- Dutch version

Algemeen:

De garantie betreft alle soorten van materiaal- en productschade, die bij normaal gebruik kunnen optreden. De garantietijd bedraagt 24 maanden, die ingaat op de dag bij aankoop van het product. Garantie-aanspraken kunnen enkel met de dealer / retailer waar u het apparaat gekocht heeft afgewikkeld worden. Bewaar het orginele aankoopbewijs goed. Een garantie-anspraak wordt geweigerd als het orgineel aankoopbewijs niet aanwezig is.

Zorg er voor dat uw apparaat in geval van opsturen naar de dealer / retailer in de orginele verpakking zit, is dit niet mogelijk zorg dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Het transportrisico ligt bij u. Als naast het product, met haar accesoires nog andere zaken meegestuurd worden zoals, dvd's, usb's enz., dragen wij hier geen verantwoording voor.
Voeg een duidelijke omschrijving van de klacht bij.

Omvang:

Als uw apparaat onder de door ons aangewezen garantievoorwaarden valt, bepalen wij of uw apparaat gerepareerd of vervangen word. Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product moeten worden vervangen) vallen niet onder de garantie (zie punt 6).

Als bij het repareren geconstateerd word dat het defect buiten de garantie valt of dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik, houden wij het recht om de reparatie en materiaalkosten aan u te factureren.

Uitsluiting:

Schade ontstaan door externe invloeden, achteloze beschadigingen, ongepast gebruik, veranderingen in het apparaat, uitbreidingen, invoeging van vreemde onderdelen, onzorgvuldig transport, slechte vervoersverpakking, of beschadiging bij retourzenden is voor uw eigen risico.

Garantievoorwaarden:

 1. Alleen met geldig aankoopbewijs kunt u een beroep doen op de garantie.
 2. De garantie vervalt wanneer er geen aankoopdatum is vermeld.
 3. De garantieverplichting vervalt indien het apparaat ondeskundig of niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing is gebruikt of door ondeskundige reparatie's die aan het apparaat zijn verricht of zodra de garantie termijn verstreken is.
 4. Klachten dient de koper af te handelen met de winkel of rechtspersoon waar het apparaat gekocht is.
 5. Als u goederen opstuurt dient dit franco en voor uw eigen risico te geschieden.
 6. Batterijen, antenne's, snoeren, knoppen,batterijkleppen, cassettekleppen en andere accessoires vallen buiten de garantie.